aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter

Produktionscenter for scenekunst, billedekunst og litteratur på Godsbanegården

Foto af Godsbanegården hvor det nye produktionscenter skal være. Foto: Liv Højbye
Århus Kommune overtog den 1. januar 2008 et areal på 43.000m2 af DSB – de såkaldte ”nordlige godsbanearealer”. På dette område ligger bl.a. den eksisterende administrationsbygning (hovedbygningen) samt to godshaller. I disse bygninger skal der laves et produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur.

Visionen for Godsbanegården
Den 31. januar 2008 blev der med forliget ”Kulturen på skinner – frem mod 2017” afsat midler til detailplanlægning og opstart af produktionscentret samt tilvejebragt et finansieringsgrundlag til modernisering og fremtidig drift af stedet. Visionen om Godsbanegården skal ses i forlængelse af Århus Kommunes kulturpolitik 2004–2007, hvor et overordnet mål var ”at styrke de kulturelle produktionsmiljøer gennem etableringen af tre produktionscentre med fokus på henholdsvis scene- og billedkunst, rytmisk musik og filmproduktion.” Sidenhen er det besluttet, at rytmisk musik får et selvstændigt produktionscenter på Vester Alle 15.

Centeret skal være med til at skabe professionelle produktionsvilkår for kunstnere mv. og skal ligeledes forbedre rammerne for udvikling af kunstneriske arbejdsprocesser og tværkunstneriske produktioner. Faciliteterne skal så vidt muligt stå til rådighed for folk på alle niveauer. Centeret skal fungere som et dynamisk kraftcenter, der stimulerer den innovative kulturproduktion og kulturformidling, som man kan læse på Århus Kommunes side om projektet.

”Hvordan, hvad og hvem” er endnu ikke fastlagt
Projektet er stadig i en arbejdsproces, men tager udgangspunkt i byrådets beslutning om, at det er kulturelle kompetencer, der skal være det styrende princip. Byrådet beskriver selv kulturelle kompetencer som noget, der ”omfatter kreativitet, kunstnerisk skaberkraft og innovation. Det handler om at forholde sig til ens egen kultur såvel som andre kulturer. For den enkelte borger / bruger handler kulturelle kompetencer blandt andet om selvrealisering og identitetsskabelse”.

Indholdet i produktionscenteret og de aktører, der får til huse i produktionscenteret, skal altså vælges ud fra, om de bidrager til udviklingen af byens kulturelle kompetencer. De institutioner der er inde i overvejelserne er inviteret til et møde, hvor den videre udformning skal drøftes.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan de fysiske rammer i produktionscenteret skal indrettes. Det er heller ikke endeligt afklaret, hvad der skal være i det færdige center, eller hvem der får mulighed for at benytte lokaler og faciliteter. Disse spørgsmål behandles i den igangværende proces, som der står på hjemmesiden.

Samarbejde med Realdania
I løbet af 2009 bliver der udskrevet en konkurrence vedrørende helhedsplan og omdannelse af Godsbanebygningerne. Den skal moderniseres og ombygges, før bygningen kan tages i brug, og man forventer, at det kommer til at ske i 2010 og 2011. Samtidig bliver det afklaret, hvordan de fysiske rammer skal udnyttes, og hvilke institutioner og aktiviteter produktionscenteret skal huse.

I denne proces vil en politisk styregruppe have ansvaret for indholdet i produktionscenteret, men det sker i samarbejde med Realdania, der støtter projektet med 50 mio. kr. Der skal også tages stilling til, hvordan det nye produktionscenter skal organiseres, og der vil ligeledes blive gennemført offentlige høringer og andre former for borgerinddragelse.

Den nye lokalplan for godsbanearealet bliver formentlig godkendt senere i 2009, og produktionscenteret forventes klar til brug i slutningen af 2011 eller i starten af 2012.
Relevante links

Århus Kommunes side om Godsbanegården
Stort set alle informationer om ”Produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur.”

Rapport om Godsbanegårdens historiske værdi
Rapporten er udarbejdet af Dansk Center for Byhistorie og bidrager bl.a. med kulturarvsanbefalinger.

Idéoplæg om produktionscenteret
En rapport udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S og er tiltænkt som et debatoplæg.

Realdanias hjemmeside
Realdania støtter forskellige projekter, og det kan man læse om på deres hjemmeside.
Hovedpunkter
Der skal skabes et produktionscenter for billedkunst, scene-
kunst og litteratur

Visionen er bl.a. at styrke produktions-
vilkår

Realdania bidrager med en donation på 50 mio. kr.

Modernisering og om-
bygning sker i 2010 og 2011

Produktionscenteret skal stå færdigt i 2011 eller 2012

Interview
Læs interview med Lars Davidsen
Et råt, fleksibelt og åbent produktions-
center
.
Interview med Lars Davidsen om Gods-banen.