aarhusportalen.dk
Søg på Aarhusportalen |
Sitemap |
Nyhedsbrev |
Facebook |
Store projekter

Tunnel under Marselis Boulevard

Arbejdet med "Marselis-tunnelsen" er endnu ikke gået i gang. Her ses et foto fra Marselis Boulevard. Arkivfoto: Klaus Gottfredsen
Århus Byråd vedtog i 2004 at igangsætte planlægningen af en forbedret vejforbindelse til Århus Havn. Med baggrund i vedtagne planer for udvidelse af Syd- og Østhavnen og for byomdannelse på de nordlige og centrale havnearealer tænkes dette at ske ved anlæg af en vejtunnel under Marselis Boulevard og en udvidelse af Åhavevej til 4-sporet vej. Århus Kommune forventer, at anlægget står færdig i 2015.

En forbedring af den fremtidige logistik

Den 8. oktober 2008 vedtog Århus Byråd at fortsætte arbejdet med det største anlægsarbejde i Århus nogensinde: "Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard" – også bare kaldet "Tunnel under Marselis Boulevard" eller "Marselis-tunnelen". Projektet har et budget på 1,5 mia. kr. Det vil være med til at forbedre logistikken samt sikre den fremtidige infrastruktur.

Århus Havn har altid været hjemsted for mange virksomheder og som Danmarks største terminalhavn bidrager den samlet set med vækst. Havnen skal i fremtiden (endnu mere end nu) være en central del af Århus’ liv. Den bliver hjemsted for boliger, erhverv, kulturelle institutioner og det nye Multimediehus, hvormed det er planen, at havnen skal være meget integreret med byen.

Mindre belasning af miljøet

Det sker selvfølgelig i forbindelse med den fuldstændige realisering af planerne for De Bynære Havnearealer. Tunnel under Marselis Boulevard bliver fundamentet for den fremtidige adgang til havnearealerne og skal dermed være ”et afgørende led i at realisere fremtidens sammenhængende byudvikling”, som det udtrykkes.

Samlet set forudser man, at trafiksikkerheden bliver væsentligt forbedret, da den tunge trafik fjernes fra det lokale vejnet. Beboerne vil opleve, at miljøet belastes mindre af støj og larm. Området omkring Marselis Boulevard får et æstetisk løft og bliver i højere grad en integreret del af bymiljøet.

Udbudsmateriale kommer i 2009

Tunnelen kommer måske. Den endelige finansiering er ikke på plads, så der mangler stadigvæk en ret så vigtig brik.

Projektleder Jørn Kristensen siger.

”Vi udarbejder den overordnede plan for de mange udbud, og skaber desuden hvad vi kalder et paradigme for udbuddene. Det vil sige retningslinjer og skabeloner for, hvordan udbudsmaterialet skal udformes, så de mange forskellige tilbud, vi vil modtage, kan sammenlignes på fair og ensartede vilkår. Denne del af arbejdet skal være færdigt i løbet af foråret 2009."
Relevante links

Århus Kommunes side om en tunnel under Marselis Boulevard
Hjemmesiden er under løbende opdatering og udbygning i takt med, at projekteringen skrider frem. Især trafikområdet vil blive opdateret dagligt, når selve det fysiske anlægsarbejde går i gang i begyndelsen af 2010

Brochure om projektet
Denne brochure informerer generelt om projektet og distribueres til beboere og virksomheder i området i begyndelsen af december 2008

Tillæg nr. 111 til Kommuneplan 2001
Denne rapport udgør grundlaget for beslutningen om at fortsætte arbejdet med at anlægge en forbedret vejforbindelse fra motorvejen Århus Syd til Århus Havn ad Åhavevej og Marselis Boulevard

Æstetisk delrapport for projektet
Den æstetiske delrapport indgår som et afsnit i den samlede VVM-redegørelse, som beskæftiger sig med et stort, nyt vejprojekt, der berører den sydvestlige del af Århus over en strækning på ca. 4.5 km og inkluderer en af byens store gader, Marselis Boulevard

Hovedrapport om projektet
Hovedrapporten beskriver projektet og giver blandt andet en vurdering af de miljømæssige konsekvenser

Delrapport for projektet
Denne delrapport viser de udarbejdede vejplaner for anlægsprojektet
Hovedpunkter
Århus Byråd vedtog i 2004 at igangsætte planlægningen.

Århus Kommune for-
venter, at anlægget står færdig i 2015.

Projektet har et bud-
get på 1,5 mia. kr.

Tunnel under Marselis Boulevard bliver fun-
damentet for den fremtidige adgang til havnearealerne.

Den endelige finan-
siering er ikke på plads.

Arbejde med udbuds-
materiale skal være færdigt i løbet af 2009.
Oversigtsplan